Thông báo các cơ sở y tế đủ điều kiện đăng ký KCB ban đầu năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

2023-11-21 08:46:16

        Ngày 02/11/2023, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn thông báo số 900/BHXH-GĐBHYT về danh sách các cơ sở y tế đủ điều kiện đăng ký KCB ban đầu năm 2024. Để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia BHYT đăng ký KCB BHYT ban đầu theo quy định, có văn bản đính kèm.

BHXH 

         Ban Quản lý các khu công nghiệp thông báo tới công chức, viên chức, người lao động biết.

                                                                                                     Ngọc Hà!