QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH BẮC KẠN

2023-11-22 14:58:46

        Ngày 21/11/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyêt định số 2146/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn. Quy chế này quy định về tổ chức, quản lý và hoạt động của Trang thông tin điện tử Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn gồm những nội dung: Về Chức năng, nhiệm vụ; công tác quản lý, vận hành; nguyên tắc, hình thức, thời hạn cung cấp, lưu trữ và xử lý thông tin; cơ cấu, nhiệm vụ của Ban Biên tập; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân và Tổ giúp việc Ban Biên tập trong việc tổ chức cung cấp thông tin; kinh phí hoạt động của Trang TTĐT Chuyển đổi số. Quy chế này áp dụng đối với Ban Biên tập Trang TTĐT Chuyển đổi số; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các cơ quan báo chí, các tổ chức đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, cá nhân tự nguyện tham gia khai thác thông tin trên Trang TTĐT Chuyển đổi số.

  Địa chỉ của Trang TTĐT Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn trên mạng Internet là https://chuyendoiso.backan.gov.vn.

         Ban Quản lý các KCN tỉnh thông tin để công chức, viên chức, người lao động biết./.

2146-QD-ban-hanh-Quy-che-hoat-dong-cua-Trang-TTDT--CDS-tinh-BK 

 

Thành Giang!