HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP HỌP XÉT, CÔNG NHẬN HIỆU QUẢ ÁP DỤNG VÀ PHẠM VI ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC SÁNG KIẾN NĂM 2023

2023-11-25 00:16:17

        Ngày 23/11/2023, Hội đồng thi đua khen thưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã họp xét, công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của các sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học của các cá nhân để làm căn cứ xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2023.

Khen-thuong 

Hình ảnh Hội đồng thi đua khen thưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã họp xét các sáng kiến

       Năm nay, các sáng kiếm tập trung vào các lĩnh vực ứng dụng chuyển đổi số để nâng cao công tác cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Hội đồng đã tiếp nhận 04 sáng kiến của 04 tác giả.

  1. Sáng kiến “Triển khai ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPT-IOFice cho các doanh nghiệp trong KCN” của tác giả Hoàng Văn Khởi.
  2. Sáng kiến: “Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số để đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao công tác cải cách hành chính đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp” của tác giả Hà Giang Thanh.
  3. Sáng kiến: “Một số giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn” của tác giả Vi Thị Bích Liên.
  4. Sáng kiến: Một số giải pháp về công tác mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản Cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập” của tác giả Nguyễn Ngọc Hà.

      Các sáng kiến đã được áp dụng có hiệu quả tại Ban Quản lý các khu công nghiệp và các doanh nghiệp hoạt động trong Khu công nghiệp Thanh Bình mang lại nhiều hiệu quả thiết thực về hiệu quả kinh tế cũng như lợi ích xã hội, được các cá nhân và tập thể áp dụng phản hồi tích cực.

                                                                      Đỗ Nhung!