GIỚI THIỆU TRANG ZALO OA “PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT TỈNH BẮC KẠN”

2023-12-01 11:26:47

        Ngày  28/11/2023, Sở Tư pháp  đã có văn bản số 1347/STP-PB&TDTHPL về việc tuyên truyền sử dụng trang Zalo Official Account (viết tắt là Zalo OA) “Phổ biến pháp luật tỉnh Bắc Kạn” trên ứng dụng Zalo. Theo đó, trang Zalo OA “Phổ biến pháp luật tỉnh Bắc Kạn” là nơi cung cấp thông tin về pháp luật, hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn trên môi trường mạng Internet qua ứng dụng Zalo, đồng thời tích hợp thông tin với Cổng thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn (https://pbgdpl.backan.gov.vn).

GIAO DIỆN TRANG ZALO OA “PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT TỈNH BẮC KẠN”

ZALO 

       Ban Quản lý các khu công nghiệp thông tin để công chức, viên chức, người lao động biết, truy cập và sử dụng.

                                                                                        Bích Liên