Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

2023-12-14 21:39:13

Thông tư số 18/2023/TT-BYT ngày 25/10/2023 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có hiệu lực từ ngày 12/12/2023, chi tiết tại Thông tư đính kèm 

Ban Quản lý các khu công nghiệp thôngh tin để công chức, viên chức biết./.

18--TT-BYT-ngay-25-10-2023 

                                                                                           Ngọc Hà