QUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI MUA SẮM TÀI SẢN NĂM 2023 CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TỈNH BẮC KẠN

2024-01-15 09:37:23

Ngày 15/01/2024 Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 06/QĐ-BQL về việc công bố công khai mua sắm tài sản năm 2023 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp. Theo đó, thời gian niêm yết trong vòng 30 ngày kể từ ngày Quyết định số 06/QĐ-BQl có hiệu lực ( theo phụ biểu chi tiết kèm theo). Ban Quản lý các KCN niêm yết công khai trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị bao gồm Quyết định trên và biểu chi tiết trên để cá nhân, tổ chức biết.

06-QD-cong-khai-mua-sam-TS-2024 

Cong-khai-TSCD-2023 

Ngọc Hà!