Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2024

2024-01-22 08:44:53

        Chiều ngày 18/01/2024, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2024. Tham dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Khởi, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp, đồng chí La Đình Chính, Phó Chủ tịch Công đoàn, cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động. Tại Hội nghị, công chức, viên chức và người lao động đã được nghe các dự thảo báo cáo đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2023; báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý các Khu công nghiệp; báo cáo kết quả hoạt động, thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2023 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2024; báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2023 và báo cáo công khai tài chính cơ quan, công đoàn năm 2023.

20241 

Đồng chí Hoàng Văn Khởi, Trưởng Ban Quản lý các KCN phát biểu tại hội nghị

        Năm 2023, được sự tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Ban, sự tham gia tích cực của tập thể công chức, viên chức và người lao động,  Ban Quản lý các khu công nghiệp đã thực hiện tốt Nghị quyết hội nghị Cán bộ công chức, viên chức năm 2023 đề ra.

20242 

Hình ảnh đồng chí La Đình Chính, Phó Chủ tịch thông qua các báo cáo của Công đoàn tại Hội nghị

        Hội nghị cũng đã nghe các ý kiến phát biểu, thảo luận của công chức, viên chức đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hoạt động của cơ quan, hoạt động công đoàn trong năm 2023, góp ý vào phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2024, góp ý và quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024, quy chế tài sản công năm 2024, quy chế chi trả nhuận bút năm 2024.

20243 

Toàn cảnh Hội nghị

        Giải đáp các ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Khởi, Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp đánh giá cao tinh thần tập thể đã tập trung nghiên cứu góp ý các dự thảo văn bản để hoàn chỉnh báo cáo trước Hội nghị. Qua đó thể hiện được tính dân chủ, công khai minh bạch và đặc biệt là sự đoàn kết của công chức, viên chức và người lao động. Trong thời gian tới, Ban Quản lý sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho các hoạt động của Công đoàn, phối hợp triển khai những hành động cụ thể, thiết thực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị cơ quan năm 2024, đồng thời tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, chăm lo sức khỏe cho người lao động, tạo điều kiện để người lao động yên tâm công tác.

       Kết thúc Hội nghị, đồng chí La Đình Chính, Phó Chủ tịch Công đoàn Ban đã phát động phong trào thi đua và kêu gọi toàn thể CCVC cơ quan phát huy vai trò trách nhiệm, tinh thần đoàn kết nhất trí đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lao động giỏi, lao động sáng tạo; ra sức phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Nghị quyết Hội nghị đã đề ra./.

                                                                                                          Ngọc Hà