Thông báo mức lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN và tính lãi BHXH tự nguyện

2024-01-22 08:49:54

       Theo Thông báo số 02/TB-BHXH ngày 16/01/2024 của Bảo hiểm xã hội huyện Chợ Mới về mức lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) và tính lãi BHXH tự nguyện kể từ ngày 01/01/2024, chi tiết tại Thông báo đính kèm.

        Ban Quản lý các khu công thông báo tới công chức, viên chức, người lao động biết.

        TB-02-BHXH 

                                                                                     Ngọc Hà