Bộ trưởng Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn quốc gia QCVN 07:2023/BXD về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật

2024-01-22 16:15:12

Ngày 29/12/2023 Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 15/2023/TT-BXD  về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2023/BXD về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật. Theo đó, yêu cầu chung tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2023/BXD về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật  như sau:

- Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước phải phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo việc sử dụng hợp lý các nguồn nước an toàn và bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu.

- Kết cấu và vật liệu xây dựng công trình cấp nước phải đảm bảo yêu cầu bền vững, ổn định trong suốt thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình (tuổi thọ thiết kế) dưới tác động của điều kiện tự nhiên, các tác động của môi trường xung quanh, các tác động trong quá trình vận hành. Hoá chất, vật liệu, thiết bị trong xử lý, vận chuyển và dự trữ nước sinh hoạt không được ảnh hưởng đến chất lượng nước và sức khoẻ của con người.

- Chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt phải đảm bảo yêu cầu của QCVN 01-1:2018/BYT và quy chuẩn địa phương.

- Công suất của hệ thống cấp nước phái tính toán cho ngày có nhu cầu dùng nước lớn nhất trong năm; nước dùng cho sinh hoạt có tính tới hệ số dùng nước không điều hòa ngày; nước tưới đường, tưới cây, nước cho các công trình công cộng, nước cho thương mại dịch vụ, nước cho các công trình đặc biệt, cho công nghiệp, lượng nước thất thoát và lượng nước dùng cho bản thân trạm xử lý nước, nhà máy nước tuân thủ theo QCVN 01:2021/BXD.

Những quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2023/BXD về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư 15/2023/TT-BXD được áp dụng cho: Các công trình khai thác nước mặt, nước dưới đất; Các nhà máy xử lý nước cấp từ công trình khai thác nước tới trạm bơm nước sạch; Mạng lưới đường ống và trạm bơm tăng áp, các công trình phụ trợ trên mạng lưới.

Thông tư  có hiệu lực từ ngày 01/7/2024 và thay thế Thông tư 01/2016/TT-BXD ban hành QCVN 07:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp thông tin để toàn thể công chức, viên chức biết, thực hiện./.

                                                                                                Bích Liên