Triển khai Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2023 về Quy định danh mục, thời gian tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn

2024-01-31 21:39:34

Quyết định này quy định danh mục, thời gian tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 09 tháng 01 năm 2024  thay thế Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp triển khai tới công chức, viên chức, các tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước và doanh nghiệp có tài sản cố định do Nhà nước giao quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp được biết và xem chi tiết tại file đính kèm.

QD-37-tinh-hao-mon 

                                                                                             Ngọc Hà