Triển khai thi hành Luật Giá số 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023 của Quốc hội

2024-01-31 21:55:50

Thực hiện theo văn bản số 485/UBND-TH ngày 22/01/2024 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai thi hành Luật Giá số 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023 của Quốc hội, Ban Quản lý các KCN triển khai, phổ biến nội dung của Luật giá tới công chức, viên chức được biết và xem chi tiết tại file đính kèm.

 

1250-ttg.Luat-gia                                                                                         

          Ngọc Hà