Mức thu phí đường bộ mới áp dụng từ ngày 1/2/2024

2024-02-08 22:31:27

Nghị định số 90/2023/NĐ-CP ngày 13/12/2023 của Chính phủ quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ có hiệu lực từ ngày 1/2/2024.

Theo đó, đối tượng chịu phí sử dụng đường bộ là các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã đăng ký (có giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe), kiểm định để lưu hành (được cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường), bao gồm: Xe ô tô, xe đầu kéo và các loại xe tương tự (ô tô).

Ban Quản lý triển khai tới công chức, viên chức, người lao động biết, xem chi tiết tại Nghị định đính kèm./.

90.signed 

              

                                                                                                 Ngọc Hà