Triển khai Thông tư số 14/2023/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành ngày 29/12/2023 xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, có hiệu lực từ ngày 15/02/2024.

2024-02-15 16:26:02

         Thông tư  số 14/2023/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành ngày 29/12/2023 (có hiệu lực thi hành từ 15/2/2024) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Trong đó, Thông tư 14/2023/TT-BXD sửa đổi, bổ sung Điều 9 về xác định giá xây dựng công trình.

          Ban Quản lý các khu công nghiệp triển khai tới công chức, viên chức được biết và xem chi tiết tại file đính kèm./.

14-bxd 

Ngọc Hà