Triển khai Nghị định 12/2024/NĐ-CP hướng dẫn về định giá đất theo Luật Đất đai

2024-02-15 16:29:55

         Ngày 05/02/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 12/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất và Nghị định 10/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013.

          Ban Quản lý các khu công nghiệp triển khai tới công chức, viên chức biết vè xem chi tiết tại file đính kèm.

          12-cp.signed 

                                                                                                              Ngọc Hà