Thông tư số 02/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính: Bãi bỏ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính

2024-02-15 16:33:35

      Ngày 10/01/2024, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 02/2024/TT-BTC bãi bỏ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Theo đó, 07 Thông tư sau đây được bãi bỏ toàn bộ:

  1. Thông tư số 88/2018/TT-BTCngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư;
  2. Thông tư số 08/2016/TT-BTCngày 18/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
  3. Thông tư số 108/2016/TT-BTCngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTCngày 18/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
  4. Thông tư số 52/2018/TT-BTCngày 24/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTCngày 18/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn ngân sách nhà nước; Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
  5. Thông tư số 107/2018/TT-BTCngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư công của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài;
  6. Thông tư số 12/2017/TT-BTCngày 10/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục hỗ trợ vốn đầu tư thiết bị của dự án triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường;
  7. Thông tư số 180/2014/TT-BTCngày 27/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn ứng trước của Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện dự án di dân, tái định cư điện hạt nhân Ninh Thuận.

      Thông tư số 02/2024/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 25/02/2024

      Ban Quản lý các khu công nghiệp triển khai tới công chức, viên chức được biết và xem chi tiết tại file đính kèm.

      02-btc.signed 

                                                                                                                    Ngọc Hà