CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ, MỘT PHẦN CỦA BỘ XÂY DỰNG NĂM 2023

2024-02-15 22:21:00

        Ngày 31/01/2024, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 91/QĐ-BXD về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2023. Theo đó công bố quyết định kèm theo Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

        Ban Quản lý đăng tải Quyết định và Danh mục trên Trang thông tin điện tử của đơn vị để tổ chức, cá nhân  biết./.

        91QD_BXD_0001_20240201094738690690_signed20240201094819 

Thanh Giang!