Triển khai Thông tư số 76/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024

2024-02-19 15:21:37

       Ngày 29 tháng 12 năm 2023, Bộ Trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 76/2023/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Có hiệu lực từ ngày 12/02/2024 và năm ngân sách 2024.

       Ban Quản lý các Khu công nghiệp thông báo đến công chức, đơn vị trực thuộc Ban được biết và chủ động nghiên cứu Thông tư số 76/2023/TT-BTC đính kèm và tổ chức triển khai thực hiện tại đơn vị.

        76-btc.signed 

                                                                                                        Ngọc Hà