THÔNG BÁO CÔNG KHAI ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TỈNH BẮC KẠN

2022-08-26 10:36:55

      Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Ban Quản lý các KCN cung cấp công khai đường dây nóng như sau:

     - Trong giờ hành chính: Văn phòng Ban Quản lý các KCN, điện thoại:  02093 865 099.

      - Tất cả các giờ trong ngày (24/24 giờ, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ): bà Vi Thị Bích Liên, CVP Ban Quản lý, điện thoại 0982 023 226.

02-TB-BQL 

Tác gải: T&G