Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

2024-02-23 09:32:51

Ngày 02 tháng 02 năm 2024 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  ban hành Công văn số 1589-CV/BTGT về tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII. Cụ thể”

Về đối tượng dự thi

- Báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở.

- Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; chiến sĩ các lực lượng vũ trang; đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội; các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn.

 Về nội dung thi

- Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

- Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

- Nghị quyết số 44-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

- Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

 Về hình thức thi

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên Trang thông tin điện tử tổng hợp báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Trung ương tại địa chỉ https://baocaovien.vn và các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử có link liên kết cuộc thi.

Về thời gian tổ chức cuộc thi

Cuộc thi được tổ chức từ ngày 26/02/2024 đến hết ngày 15/3/2024, gồm 03 tuần thi:

- Tuần thi thứ nhất: Từ ngày 26/02/2024 đến hết ngày 03/3/2024.

- Tuần thi thứ hai: Từ ngày 04/3/2024 đến hết ngày 10/3/2024.

- Tuần thi thứ ba: Từ ngày 11/3/2024 đến hết ngày 17/3/2024.

Về cơ cấu giải thưởng

- 01 giải nhất, trị giá 3.000.000 đồng.

- 02 giải nhì, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng.

- 03 giải ba, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng.

- 05 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 500.000 đồng.

Kết thúc mỗi tuần thi, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ công bố kết quả của các cá nhân đạt giải trên Trang thông tin điện tử tổng hợp báo cáo viên.

Chi bộ Ban Quản lý các Khu công nghiệp triển khai đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động biết, nghiên cứu tham gia dự thi./.

                                                                                       

Bích Liên