Quy định về mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH

2024-02-23 09:38:47

           Ngày 15 tháng 2 năm 2024, Thông tư 20/2023/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh Xã hội quy định về mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH có hiệu lực thay thế cho thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH.

           Ban Quản lý các khu công nghiệp triển khai tới công chức, viên chức, người lao động biết và xem chi tiết tại file đính kèm.

20-TT--Bo-Lao-dong 

                                                                                                                                                               Ngọc Hà