Quy định mới về bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 15/2/2024

2024-02-23 09:41:04

          Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 15/2023/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 hướng dẫn thực hiện Điều 52 Luật Việc làm và một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

          Ban Quản lý các khu công gnhiệp triển khai tới công chức, viên chức, người lao động biết. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/2/2024.

15-bldtbxh 

                                                                                                                                                           Ngọc Hà