THÔNG BÁO ỦY QUYỀN ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN

2024-03-05 08:47:41

       Thực hiện Thông báo số 286 – TB/BTCTU ngày 19/01/2024 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo triệu tập cán bộ, công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật  kiến thức dành cho cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Theo đó, ông Hoàng Văn Khởi, Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tham gia lớp bồi dưỡng nhật  kiến thức dành cho cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kể từ ngày 05/03/2024 đến hết ngày 14/03/2024.

       Ban Quản lý các KCN tỉnh đăng Thông báo trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị để các sở, ban, ngành và cá nhân, doanh nghiệp tiện liên hệ công tác

        Gửi kèm Thông báo./.

        14--TB-uy-quyen-hoat-dong-co-quan-BQL-2024 

Thanh Giang!