Một số quy định chi tiết về Mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà Nước có hiệu lực từ 01/3/2024

2024-03-18 14:36:00

Thông tư số 19/2023/TT-BTTTT ngày 25/12/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông: Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Quyết định số 8/2023/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2024.

 Ban Quản lý các Khu công nghiệp triển khai tới công chức, viên chức biết và xem chi tiết tại file đính kèm

19-btttt.signed 

                                                                                                                                  Ngọc Hà