Hướng dẫn việc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế có hiệu lực từ 01/3/2024

2024-03-18 14:40:19

Thông tư số 17/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc Hướng dẫn việc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2024.

 Ban Quản lý các Khu công nghiệp triển khai tới công chức, viên chức biết và xem chi tiết tại file đính kèm

17-bldtbxh-quy-dinh-ve-uy-quyen-cho-Bna-Quan-ly-cac-KCN-2024 

                                                                                                              Ngọc Hà!