ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH QUY CHẾ TIẾP CÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2024

2024-03-19 16:00:34

Ngày 08/3/2024 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành quy chế tiếp công dân trên địa bàn, theo đó Quyết định ban hành có hiệu lực từ ngày 13/3/2024. Để thông tin đến các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp biết, Ban Quản lý triển khai để toàn thể công chức, viên chức và người lao động biết./.

01-QD-UBND-ban-hanh-quy-che-tiep-cong-dan-tren-db-BK-2024 (1) 

Thanh Giang!