Triển khai Nghị định 24/2024/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

2024-03-21 10:56:56

Ngày 27/02/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 24/2024/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp triển khai để toàn thể công chức, viên chức thuộc Ban và các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp biết, thực hiện (có nghị định 24/2024/NĐ-CP kèm theo)./.

24-2024-nd-cp-huong-dan-luat-dau-thau-ve-lua-chon-nha-thau 

                                                                                                Bích Liên