Hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024, 2025 và quán triệt một số văn bản mới của Trung ương, của tỉnh.

2024-03-21 11:16:34

Ngày 12 tháng 3 năm 2024, tại Tỉnh ủy Bắc Kạn đã diễn ra Hội nghị trực tuyến từ điểm cầu của tỉnh đến điểm cầu các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; các sở, ban, ngành, đoàn thể, hội, doanh nghiệp tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các xã, phường, thị trấn.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hội trường tỉnh gồm các đồng chí Tỉnh ủy viên công tác tại các cơ quan cấp tỉnh; lãnh đạo (cấp trưởng, cấp phó) các sở, ban, ngành, đoàn thể, hội, doanh nghiệp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; báo cáo viên cấp Trung ương, cấp tỉnh; cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Loc-1 

Ảnh đồng chí Trần Thị Lộc Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo cáo viên Trung ương

Loc-2 

Đc Hoàng Lục Do, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo viên tại Hội nghị

  Dự tại điểm cầu của Ban Quản lý các KCN gồm toàn thể công chức, viên chức và người lao động của đơng vị.

 Hội nghị được đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,  và các đồng chí Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và báo cáo viên trung ương đã triển khai triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024, 2025 và quán triệt một số văn bản mới của Trung ương, của tỉnh gồm: Quy chế số 43-QC/TU ngày 19/01/2024 của Tỉnh ủy Bắc Kạn Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các cơ quan tham mưu,  giúp việc Tỉnh ủy; các đảng đoàn, ban cán sự đảng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ tuyên giáo của Đảng; Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; Quy định số 125-QĐ/TW ngày 10/10/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập; Công văn số 1819-CV/TU ngày 10/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Quy định số 125-QĐ/TW của Ban Bí thư; Quy định số 138-QĐ/TW ngày 01/12/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan; Công văn số 1875-CV/TU ngày 14/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Quy định số 138-QĐ/TW của Ban Bí thư; Kết luận số 62-KL/TW ngày 02/10/2023 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Kế hoạch số 209-KH/TU ngày 30/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị.

Loc-3 

Ảnh đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh phát biểu và kết luận Hội nghị

Kết luận hội nghị đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã nhấn mạnh: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân là một trong những nội dung quan trọng, nhằm cụ thể hoá chuyên đề toàn khoá “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển, đồng chí nhấn mạnh việc triển khai, thực hiện Nghị quyết trên địa bàn đây là lần đầu tiên tỉnh Bắc Kạn tổ chức tại chỗ, nghe, chuyền đạt taih chỗ.

Liên hệ với bản thân, công chức, viên chức, cơ quan đơn vị về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nhiệm vụ người đứng đầu, không chốn chánh công việc, xin nghỉ việc khi bản thân đang phụ trách, khi bàn công việc trọng tâm, trọng điểm.

Qua buổi họp này các đồng chí đã nghe báo cáo viên các nội dung về các chỉ thị để triển khai tại địa phương cho tốt, thấm nhuần tư tưởng đọa đức, nhiệm vụ công vụ của mình.

Thanh Giang!