Bộ Nội vụ triển khai Thông tư mới về Thi đua, khen thưởng

2024-04-07 12:33:44

Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 01/2023/TT-BNV ngày 24/02/2024 của Bộ Nội vụ quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng (Thông tư có  hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2024).

Ban Quản lý đăng tải nội dung của Thông tư số 01/2023/TT-BNV ngày 24/02/2024 và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 trên Trang thông tin điện tử để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan và các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp được biết và thực hiện theo đúng quy định.

01--TT--cua-Bo-NV-ve-thi-dua-khen-thuong 

 

 Đỗ Nhung