Triển khai văn bản Quy định chức năng, tính năng kỹ thuật của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh.

2024-04-07 12:37:44

Ngày 31/12/2023 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 21/2003/TT-BTTTT Quy định về chức năng, tính năng kỹ thuật của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh. Thông tư gồm 04 chương, 14 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 04 năm 2024. Và bãi bỏ Thông tư số 22/20019/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về tiêu chí chức năng, tính năng kĩ thuật của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh.

Ban Quản lý ác KCN tỉnh triển khai Thông tư số 21/2023/TT-BTTTT Quy định về chức năng, tính năng kỹ thuật của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh đến các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp nghiên biết.

 21-ttbtttt.signed 

Thanh Giang!