HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN RÀ SOÁT, CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 2024

2024-04-09 10:46:52

         Sáng ngày 4/4/2024, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính,Văn phòng Chính phủ Tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC theo Quyết định số 104/QĐ-TTg ngày 25/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024 và Quyết định số 1085/QĐ-TTg, ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ tái cấu trúc quy trình TTHC, cung cấp dịch vụ công liên thông theo Quyết định số 206/QĐ-TTg, ngày 28/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Hai-phan-1 

Ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính,Văn phòng Chính phủ chủ trì hội nghị.

 Hai-phan-2 

        Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn gồm Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, đại diện cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC các sở, ban, ngành của tỉnh. Tại hội nghị đại diện Cục Kiểm soát TTHC đã truyền đạt tới các đại biểu các nội dung hướng dẫn nhận diện, công bố, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ, nhiệm vụ của bộ, cơ quan ngang bộ trong thời gian tới là tổ chức rà soát các văn bản, các công việc triển khai theo chức năng, nhiệm vụ đã thống kê, công bố bổ sung danh mục TTHC nội bộ, bảo đảm đầy đủ, đúng phạm vi; rà soát 100% TTHC trên tổng số TTHC thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết, đề xuất phương án đơn giản hóa bảo đảm mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% TTHC và 20% chi phí tuân thủ TTHC, hoàn thành trước ngày 01/11/2024.

       Trên cơ sở danh mục TTHC nội bộ thực hiện tại địa phương: UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi Văn phòng Chính phủ tổng hợp, gửi (trước ngày 15/6/2024), căn cứ đặc thù và tình hình thực tế tại địa phương để ban hành quyết định công bố TTHC nội bộ thực hiện tại địa phương, hoàn thành trước ngày 01/7/2024; tổ chức rà soát 100% TTHC nội bộ đã công bố, phê duyệt và thực thi theo thẩm quyền phương án đơn giản hóa, bảo đảm cắt giảm ít nhất 20% TTHC, 20% chi phí tuân thủ TTHC, hoàn thành trước ngày 01/11/2024.

        Về rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa giấy phép liên quan đến hoạt động kinh doanh, quy trình thực hiện gồm có 4 bước. Trong đó gồm:

        Bước 1 thống kê quy định, TTHC liên quan đến giấy phép, hoàn thành trước ngày 15/4/2024;

        Bước 2 rà soát, đánh giá TTHC, hoàn thành trước ngày 31/5/2024;

        Bước 3 tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6/2024;

        Bước 4 thực thi các phương án cắt giảm, đơn giản hóa, theo lộ trình đã được phê duyệt.

        Đối với tái cấu trúc quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến, trình tự thực hiện tái cấu trúc quy trình gồm: lựa chọn TTHC đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phân tích quy trình TTHC hiện tại; xây dựng, phê duyệt phương án tái cấu trúc quy trình; xây dựng dịch vụ công trực tuyến, kiểm thử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đánh giá.

Thanh Giang