Nghị định số 32/2024/NĐ-CP của Chính phủ: Về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

2024-04-17 15:16:55

Để đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước về cụm công nghiệp cho địa phương và đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành, ngày 15/3/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 32/2024/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp thay thế Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp  và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP. Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/5/2024.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp triển khai tới công chức, viên chức biết có  file đính kèm.

32-nd-cp.signed 

                                                                                                                  Ngọc Hà