Triển khai thực hiện Nghị định số 36/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 của Chính phủ

2024-04-22 11:04:05

Ngày 04/4/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 36/2024/NĐ-CP quy định chi tiết xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật (Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/5/2024).

Ban Quản lý các Khu công nghiệp thông tin để công chức, viên chức, người lao động biết.                         

Có Nghị định số 36/2024/NĐ-CP đính kèm.

36_2024_ND-CP-Giai-thuong-HCM 

                                                                                      Bích Liên