BẢN TIN CẢI CÁCH HÌNH CHÍNH SỐ 13 - 2024 CỦA CHÍNH PHỦ

2024-04-22 16:03:28

Thủ tướng Chính phủ ban hành Bản tin cải cải hành chính số 13/2024 từ ngày 15/4 - 05/4/2024. Trong đó bao gồm các nội dung  nổi bật:

Chủ tịch Quốc hội: Hoàn thành vị trí việc làm để cải cách tiền lương từ ngày 01/7/2024.

Thủ tướng Chính phủ: Phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2024, nhất là về tăng trưởng.

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ: Ban hành quy chế hoạt động.

Chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ:

* Khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án đầu tư công trung hạn.

* Khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ điều tra dân số và nhà ở.

Thanh tra Chính phủ: Ban hành Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2023.

Quản trị điện tử và dịch vụ công điện tử, những khoảng cách số cần thu hẹp.

Một số đề xuất mới:

* Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của Nhân dân vào dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ.

* Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư quy định công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký điện tử nước ngoài; công nhận chữ ký điện tử, chứng thư chữ ký điện tử nước ngoài.

* Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ đầu tư.

* Bộ Công Thương đang lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo Thông tư quy định về quản lý, cấp thẻ Thanh tra và một số nội dung về thanh tra chuyên ngành Công Thương.

*Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến góp ý của Nhân dân vào dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Để thông tin đến các cơ quan, doanh nghiệp biết, Ban Quản lý các KCN đăng tải toàn bộ Bản tin trên để quý độc giả biết.

Ban-tin-dien-tu-CCHC-Chinh-phu---So-13-2024 

Thanh Giang!