Phê duyệt điều chỉnh dự toán kinh phí lập Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Chợ Mới 1

2024-04-22 15:06:28

Ngày 17 tháng 4 năm 2024 Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số  43/QĐ-BQL Phê duyệt điều chỉnh dự toán kinh phí lập Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Chợ Mới 1, với nội dung cụ thể như sau:

  1. Phê duyệt điều chỉnh dự toán kinh phí lập Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Chợ Mới 1 đã được phê duyệt tại Quyết định số 195/QĐ-UBND ngày 02/02/2024 với các nội dung chính như sau:

Tổng kinh phí lập quy hoạch sau điều chỉnh là: 1.899.716.104 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, tám trăm chín mươi chín triệu, bảy trăm mười sáu nghìn, một trăm linh bốn đồng)./. Trong đó:

+ Chi phí tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch

114.025.514

đồng.

+ Chi phí lập đồ án quy hoạch

1.071.246.600

đồng.

+ Chi phí khác

714.443.990

đồng.

(Có bảng dự toán sau điều chỉnh đính kèm theo)

  1. Nội dung điều chỉnh dự toán kinh phí lập quy hoạch không làm thay đổi tổng kinh phí cụ thể:

- Điều chỉnh, bổ sung chi phí lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu, đăng tải hồ sơ mời thầu 03 gói thầu: Tư vấn khảo sát địa hình và lập đồ án quy hoạch; Tư vấn lập hồ sơ quy hoạch theo hệ thống thông tin địa lý (GIS) cho phù hợp với quy định tại Luật Đấu thầu năm 2023 và Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ.

- Điều chỉnh chi phí cắm mốc giới quy hoạch, do nguồn kinh phí còn hạn chế do đó Chủ đầu tư đề xuất trước mắt cắm mốc trong phạm vi đồ án và bổ sung thêm chi phí giám sát công tác khảo sát địa hình.

- Cắt giảm chi phí thẩm tra phê duyệt Quyết toán, do thời gian lập quy hoạch không quá 09 tháng, được áp dụng theo điểm b Điều 9 Thông tư số 32/2023/TT-BTC ngày 29/5/2023 của Bộ Tài chính.

  1. Các nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này, thực hiện theo Quyết định số 195/QĐ-UBND ngày 02/02/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Chợ Mới 1.

Để thông tin đến các đơn vị quna tâm, Ban Quản lý các khu công nghiệp đăng tải Quyết định trên trang thông tin điện tử của đơn vị.

43--QD-BQL-phe-duyet-dieu-chinh-du-toan-kp-lap-quy-hoach-phan-khu-XD-KCN-CM-I-ngay-17-4-2024 

Thanh Giang