UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt danh mục các đồ án quy hoạch

2024-06-11 15:04:32

     Ngày 10/6/2024, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1004/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh (lần 2). Theo Quyết định phê duyệt, có 04 danh mục Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp bao gồm:

  1. Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Chợ Mới 3 (300ha);
  2. Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Chợ Mới 4 (496ha);
  3. Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Chợ Mới 5 (498ha);
  4. Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Bạch Thông (400ha).

     Các khu công nghiệp thuộc danh mục phê duyệt tại Quyết định số 1004/QĐ-UBND nêu trên nằm trong Phương án phát triển Khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn tích hợp trong Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1288/QĐ-TTg ngày 03/11/2023.

     Ban Quản lý các khu công nghiệp kính mong nhận được sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ kinh phí để lập các quy hoạch nêu trên và triển khai các bước tiếp theo theo quy định.

     (Đăng kèm quyết định và sơ đồ vị trí quy hoạch):

1004-QD-phe-duyet-danh-muc-tai-tro-04-Do-an-quy-hoach 

08-KCN-tinh-Bac-Kan-thoi-ky-2021-2030-tam-nhin-den-nam-2050 

                                                                                                Bế Diện