Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt đồ án Mở rộng quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Thanh Bình, giai đoạn 1

2024-05-08 14:26:54

Ngày 02/5/2024 Ủy Ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 720/QĐ-UBND phê duyệt đồ án Mở rộng quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Thanh Bình, giai đoạn 1.

Để thông tin đến toàn thể công chức, viên chức, các cá nhân, tổ chức biết, Ban Quản lý các Khu cong nghiệp đăng tải toàn bộ quyết định trên kèm theo Đồ án, sơ đồ vị trí, bản đồ hiện trạng.... trên Trang thông tin điện tử của đơn vị.

720 ; QH.01---So-do-vi-tri---Mo-rong-QHPK-KCN-Thanh-Binh-GD1-QH.01---A0 (1) 

QH.02---HTSDDKTCQ---Mo-rong-QHPK-KCN-Thanh-Binh-GD1-QH.02---A0 

QH.03---HTHTKTMT---Mo-rong-QHPK-KCN-Thanh-Binh-GD1-QH.03---A0 

QH.04---QHSDD---Mo-rong-QHPK-KCN-Thanh-Binh-GD1-QH.04---A0 

QH.05---KGKTCQ---Mo-rong-QHPK-KCN-Thanh-Binh-GD1-QH.05---A0 

QH.06---QHGT-CGDD-CGXD---Mo-rong-QHPK-KCN-Thanh-Binh-GD1-QH.06---A0 

QH.07---QHHTKT---Mo-rong-QHPK-KCN-Thanh-Binh-GD1-QH.07---A0 

QH.08---THDDDOKT---Mo-rong-QHPK-KCN-Thanh-Binh-GD1-QH.08---A0 

QH.09---QDKSKTCQ---Mo-rong-QHPK-KCN-Thanh-Binh-GD1-QH.09---A0 

Bế Diện