KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ CĂN CƯỚC, ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ CỦA VIỆT NAM”

2024-05-09 07:52:23

Ngày 02/5/2024 Công an tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 208/KH-CAT-PC06 Tổ chức cuộc thi”Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam”. Cuộc thi bao gồm đầy đủ đối tượng, nội dung, hình thức, Thể lệ cuộc thi, tổ chức thi theo 02 hình thức là ứng dụng trên VneID và cuộc thi viết.

Thông qua cuộc thi nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật của người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về tìm hiểu các quy định của pháp luật về Căn cước, định danh và xác thực điện tử năm 2023 của Việt Nam.

Ban Quản lý các KCN đăng tải Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi trên Trang thông tin điện tử của đơn vị để công chức, viên chức, người lao động và các cá nhân, doanh nghiệp biết tham gia dự thi.

208-KH-CA-tim-hieu-Can-cuoc-dinh-danh-va-XTDT 

Thanh Giang