BẢN TIN CẢI CÁCH HÌNH CHÍNH SỐ 17 - 2024 CỦA CHÍNH PHỦ

2024-05-14 10:29:03

Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ban hành Bản tin cải cải hành chính số 17/2024 từ ngày 29/4-03/5/2024. Ban Quản lý các KCN đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị để triển khai đến công chức, viên chức, người lao động biết.

Ban-tin-CCHC-Chinh-phu---so-17-2024 

 

Thanh Giang!