Thông báo số 204/TB-VPCP ngày 08/5/2024 của Văn phòng Chính phủ

2024-05-14 10:40:15

Ngày 10/5/2024 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chuyển Thông báo số 204/TB-VPCP ngày 08/5/2024 của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành Kết luận Phiên họp chuyên đề Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về đánh giá tình hình triển khai thực hiện VNeID và giải pháp chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Ban Quản lý Thông tin để công chức, viên chức, người lao động và các cá nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong Khu công nghiệp Thanh Bình biết, căn cứ, thực hiện.  

204_TB-VPCP-ve-su-dung-TK-VNeId-2024 

Thanh Giang