Thông tư Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tài chính tại chính quyền địa phương

2024-06-01 22:53:53

Ngày 03 tháng 5 năm 2024 Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 27/2024/TT-BTC quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tài chính tại chính quyền địa phương.

Đối tượng áp dụng của Thông tư này là công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tài chính tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý tại chính quyền địa phương. Theo đó, quy định 05 danh mục thuộc lĩnh vực tài chính phải thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác gồm:

  1. Phân bổ ngân sách;
  2. Kế toán, Kế toán trưởng;
  3. Mua sắm công;
  4. Thẩm định, kiểm tra và quyết toán kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước;

5.Thẩm định, định giá trong đấu giá.

Về thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác: Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức công tác tại các vị trí quy định tại Thông tư này là từ đủ 02 năm đến 05 năm (không bao gồm thời gian tập sự của công chức, viên chức). Thời điểm tính thời hạn chuyển đổi vị trí công tác là thời điểm có quyết định điều động, bố trí phân công nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 17/6/2024.

                                                                                                                                                                Bích Liên