Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) và quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh Bắc Kạn

2024-06-06 16:22:04

        Sáng ngày 03/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh. Đồng chí Hoàng Duy Chinh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, chủ trì và trực tiếp thông tin với Hội nghị.

        Tham dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường tỉnh: Các đồng chí Tỉnh ủy viên công tác tại các cơ quan cấp tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể, hội, doanh nghiệp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; báo cáo viên cấp Trung ương, cấp tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy.

        Tại điểm cầu các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; điểm cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, hội, doanh nghiệp tỉnh và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh gồm các đồng chí Tỉnh ủy viên, báo cáo viên cấp tỉnh công tác tại địa phương, đơn vị; lãnh đạo cơ quan cấp tỉnh đóng trên địa bàn các huyện, Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị.

        Tại Hội nghị các thành phần tham dự đã được nghe báo cáo nhanh của các đồng chí: Lê Dược Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hoàng Lục Do, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và thông qua các Quyết định số 139-QĐ/TW ngày 04/01/2024 của BCH Trung ương ban hành Quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về “Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”; Quy định số 142-QĐ/TW ngày 23/4/2024 của Bộ Chính trị thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ; Kết luận số 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới; Kế hoạch số 241-KH/TU ngày 02/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 70-KL/TW; Kết luận số 72-KL/TW ngày 23/02/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa đất nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Kế hoạch số 248-KH/TU ngày 16/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 72-KL/TW; Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản và Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 09/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong thực hiện Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” trên địa bàn tỉnh.

1-Hoi-nghi 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu  UBND tỉnh

        Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Duy Chinh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền những kết quả đã đạt được của Hội nghị, góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng, hành động, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao đối với những nội dung của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thông qua.

Thanh Giang