HƯỚNG DẪN Tổ chức, cá nhân và công chức, viên chức tiếp nhận và giải quyết dịch vụ công “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” thực hiện trên Cổng dịch vụ công của tỉnh

2024-06-07 08:21:19

        Ngày 20/5/2024 Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn ban hành Thông báo số 25/TB-STP thông báo Danh mục Dịch vụ công trực tuyến “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” và Hướng dẫn tiếp nhận và giải quyết dịch vụ công “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” thực hiện trên Cổng dịch vụ công của tỉnh Bắc Kạn.

        Để thuạn lợi cho tổ chức, cá nhân và công chức, viên chức tìm hiểu thực hiện tiếp nhận và giải quyết dịch vụ công “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” thực hiện trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, Ban Quản lý các KCN đăng tải Thông báo trên kèm theo Hướng dẫn của Sở Tư pháp trên Trang Thông tin điện tử của Đơn vị./.

25-TB-STP-Thong-bao-Huong-dan-tiep-nhan-giai-quyet-DVC-Chung-thuc-ban-sao-dien-tu-2 

Phu-luc-2--Huong-dan-nop-ho-so-DVCTT-chung-thuc-dien-tu---STP-4 (1) 

Thanh Giang