Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn vị tư vấn HSMT và đánh giá hồ sơ DT thuộc quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp Chợ Mới 1

2024-06-10 16:38:06

Ngày 07/6/2024, Ban Quản lý các khu công nghiệp ban hành Quyết định số 60/QĐ-BQL Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn vị tư vấn thẩm định hồ sơ mờithầu và kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc đồ án Quy hoạch phân khu xây
dựng Khu công nghiệp Chợ Mới

QD-60-phe-duyet-ket-qua-chi-dinh-thau-7-6-2024 

Ngọc Hà