QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

2022-10-21 14:12:33

        Ngày 20/10/2022 UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 20/10/2022 Phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. trong đó phê duyệt 48 danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn.

         Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn phổ biến đến toàn thể tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh nghiên cứu, triển khai, nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia https://dichvucong.gov.vn và Cổng Dịc vụ công trực tuyến của tỉnh Bắc Kạn theo địa chỉ: https://dichvucong.backan.gov.vn

QD-SO-2020-UBND-TINH-NGAY-20-10-2022--VE-PHE-DUYET-TTHC-TOAN-TRINH 

Phu-luc-TTHC-cua-Ban-Quan-ly-ban-hanh-kem-theo-QD-2020-UBND 

 

Văn phòng - Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn