Thông báo Danh mục thủ tục hành chính “không chờ” thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Ban Quản lý các KCN

2022-10-24 21:59:03

        Căn cứ Công văn số 5298/UBND-NCPC ngày 12/8/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) “không chờ”; Kế hoạch số 49/KH-BQL ngày 12/9/2022 của Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính “không chờ” năm 2022 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Ban Quản lý các KCN tỉnh.

        Ban Quản lý các KCN tỉnh thông báo danh mục thủ tục hành chính “không chờ” thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Ban Quản lý, cụ thể như sau:

STT

Tên TTHC thực hiện “Không chờ”

Thời gian thực hiện theo quy định

Thời gian thực hiện “Không chờ”

Lĩnh vực Quản lý lao động

1

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

02 giờ làm việc

2

Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

02 giờ làm việc

 

        Ban Quản lý trân trọng thông báo đến các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp và nhà đầu tư có nhu cầu giải quyết TTHC biết và phối hợp tuyên truyền, tổ chức thực hiện./.

33-TB-BQL-ngay-24-10-2022-TTHC-Khong-cho-pdf