Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/c01072022/public_html/bqlkcnbackan.gov.vn/system/engine/loader.php on line 65
QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TỈNH BẮC KẠN

QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TỈNH BẮC KẠN

2022-11-02 17:49:03

        Trên tinh thần Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế. Ngày 31/10/2022 UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 37/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý các KCN. 

       Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2022 và thay thế Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn và Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn. 

        Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc  Kạn đăng kèm Quyết định số 37/2022/QĐ-UBND để thuận tiện trong liên hệ công tác.

37.2022.QD-UBND 

Quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-BQL-2022 

Văn phòng Ban Quản lý các KCN