QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC LẠI TRUNG TÂM PTHT VÀ DỊCH VỤ KCN THUỘC BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TỈNH BẮC KẠN

2022-11-02 18:02:42

        Ngày 02 tháng 11 năm 2022 UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 2128/2022/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ Khu công nghiệp thuộc Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn. Theo đó, tổ chức lại Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ khu công nghiệp thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp:
        1. Giữ nguyên tên gọi: Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ khu công nghiệp.
        2. Tổ chức lại mô hình Trung tâm từ có phòng trực thuộc thành Trung tâm không có phòng trực thuộc.
       3. Giao Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chỉ đạo thực hiện sắp xếp, bố trí nhân sự phù hợp với vị trí việc làm sau khi tổ chức lại Trung tâm; thực hiện các nội dung về quy định chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ khu công nghiệp tỉnh và những vấn đề có liên quan khác bảo đảm đúng quy định. 

QD-MOI-VE-TRUNG-TAM-PTHT-amp-DVU-KCN-2-11-2022 

        Vậy Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn công bố trên Trang TTĐT để các đơn vị tiện theo dõi, liên hệ công tác

Văn phòng Ban Quản lý các KCN tỉnh