Thủ tục hành chính áp dụng thí điểm mô hình “Ngày thứ Hai không giấy và không dùng tiền mặt” trong thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn

2023-09-19 08:18:41

        Ngày 14 tháng 9 năm 2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Thông báo số 14/TB-TTPVHCC Thủ tục hành chính áp dụng thí điểm mô hình “Ngày thứ Hai không giấy và không dùng tiền mặt” trong thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn.

        Để tiện theo dõi các thủ tục hành chính của các cơ quan chuyên môn thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh áp dụng thí điểm mô hình “Ngày thứ Hai không giấy và không dùng tiền mặt”, Ban Quản lý các KCN tỉnh thông báo để công chức, viên chức biết./.

14--TB-TTHCC-TINH-AP-DUNG-MO-HINH-KHONG-GIAY-K-DUNG-TIEN-MAT 

Thanh Giang!