KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TỈNH BẮC KẠN

2023-03-06 09:15:32

THÔNG BÁO

        Do đáp ứng vị trí việc làm tại đơn vị, hoàn thành chỉ tiêu được giao, ngày 02/3/2023 Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng 02 chỉ tiêu hợp đồng lao động gồm: Nhân viện phục vụ 01 người; nhân viên lái xe 01 người.

        Yêu cầu: Có kinh nghiệm trong vị trí tuyển dụng, có nguyện vọng phục vụ lâu dài tại cơ quan.

          Ban Quản lý các KCN gửi kèm thông báo này Kế hoạch tuyển dụng chi tiết của đơn vị.

KH-tuyen-dung-lao-dong-HD-cua-BQL 

Thanh Giang!