Thông báo về việc dừng triển khai tin nhắn tra cứu đến đầu số 8079 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn.

2023-03-24 08:27:23

 Ban Quản lý các khu công nghiệp thông báo đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động để biết về việc dừng triển khai tin nhắn tra cứu đến đầu số 8079 từ ngày 03/02/2023 theo văn bản số 150 /BHXH-CNTT ngày 06/3/2023 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn.

Gửi kèm Văn bản số  150 /BHXH-CNTT ngày 06/3/2023 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn.

VB-so-150-BHXH-CNTT 

Ngọc Hà!